27 april 2007

Saxat från Svenska språkrådet

En eller ett community – eller finns det ett svenskt ord?

Community böjs i svenskan oftast en community, flera communityn (communityer hade varit en möjlig plural, jfr juryer, ponnyer – men den förekommer mycket sparsamt). N- och t-genus är ungefär lika vanligt i obestämd form, men i bestämd form är n-genus, communityn, ca tio gånger vanligare än t-genus, communityt. Eftersom de allra flesta engelska lånord på -y har n-genus i svenskan (baby, ponny, jury, sulky, hobby; dock derby, city), tycker vi att det är rimligast.

När det gäller frågan om ett mer svenskt ord för begreppet, har vi publicerat en utredning på Svenska datatermgruppens sidor:

Svar: Community är inte en engelsk fackterm utan ett ord i vardagsspråket som kan översättas på många olika sätt. I Internetsammanhang kan svenska motsvarigheter vara t.ex. intressegrupp, webbforum eller nätförening.

Kommentar:
Ordet används både för gemenskapskänsla (the sense of community in our church), och för någon samling människor som har någonting gemensamt, i synnerhet för att kontrastera dem mot andra människor i deras omgivning som inte är del av gemenskapen (the Polish community in London).

Förutom att ordet används i sin vanliga mening även i datorsammanhang (programming community, Java user community etc.) har det också mer speciellt dykt upp i sammansättningen virtual community, som använts för de nätverksbaserade sociala grupperingar som bildas eller uppstår spontant när människor umgås elektroniskt. Ibland refererar community i stället till den plats eller det forum där en grupp möts; då används t.ex. termer som webbforum och nätförening.

Community betyder många olika saker, och kan och bör inte översättas med en enda term på svenska. I de flesta sammanhang är gemenskap en lämpligt vag term, men i vissa fall kan samfund, sammanhang, socialt sammanhang, samhälle, nämnd, kommun, (användar)grupp, klick eller liknande vara mer på sin plats; ibland kan det passa bättre med en omskrivning med vi eller lokal (community board: stadsdelsnämnd; community spirit: vi-känsla; community college: lokal eller regional högskola; community service: samhällstjänst; retirement community: pensionärssamhälle).

Community är något av ett modeord och starkt värdeladdat. De flesta som använder community vill betona den värdegemenskap som de innefattas av, men det finns personer som tar anstöt: de känner sig uteslutna från sammanhanget i fråga när termen används.

1Debattinlägg:

Anonymous Anonym tycker...

Använder man ordet "community" i svenskan nu?

28 april, 2007 10:36  

Skicka en kommentar

<< Home